LeftRight

Библиотека


Ако вниманието ни е съсредоточено на един и същ набор от мисли, то тогава се изработва стереотип на мислене, т.е. формира се коловозът, по който енергията на

мисълта се движи автоматично; такъв мисловен стереотип може да преживее смъртта, а доколкото мисленето е атрибут на егото, то то се предава в следващия земен живот във вид на определена склонност и способност на мислене.


Борбата за власт, динамиката на отношенията господство -подчинение, безусловно се отнасят към сферата на обществено психологическите явления, тъй като тази борба винаги се съпровожда от разнообразни психологически взаимодействия между хората.